Tartalom

A Szabályzatok Komplex Gyűjteménye c. kiadványunk könyv része, elektronikus formában tartalmazza mindazokat az adatokat, hivatkozásokat, kiegészítő információkat, útmutatókat, amelyekre a számviteli szabályzatok, minőségbiztosítási vagy munkaügyi dokumentumok összeállításához Önnek szüksége lehet.

A szoftver használatával gyorsan és cégre szabhatóan összeállíthatja a kötelező szabályzatokat, dokumentumokat. A szoftver sablonok segítségével dolgozik, ezért Önnek elég néhány kérdésre válaszolnia és a program automatikusan behelyettesíti azokat a dokumentumok megfelelő helyére.

A program több mint 400 dokumentumot tartalmaz, amelyek nagy része a beépített sablonok segítségével egyszerűen cégre szabható.

Miért ajánljuk Önnek a kiadványt?

 • Mert segítségével elkerülhető a készpénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezések megsértéséből származó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírság.
 • Mert tartalmazza valamennyi kötelezően elkészítendő és ajánlott szabályzatot a számvitel, a munkaügy, a munkavédelem, az építészet, az informatika és az ISO területéről.
 • Segítségével már az új előírásoknak megfelelő pénzkezelési szabályzatot is el tudja készíteni!
 • Mert szabályzatait könnyen cégére szabhatja, hiszen a program beépített sablonokkal dolgozik.
 • Mert Önnek elegendő néhány kérdésre válaszolni, amelyeket a program automatikusan beilleszt a dokumentum megfelelő helyére.
 • Mert hasznos dokumentumokat és formanyomtatványokat tartalmaz, melyek praktikus segítséget nyújtanak Önnek a mindennapi munka során.

Érdeklődik szoftverünk iránt?

Ne habozzon, rendelje meg tőlünk 25 990 Ft-os áron!

A terméket cégünk honlapján ide kattintva rendelheti meg.

Újdonságok:

 • Alapítvány alapító okirata (új)
 • Alapítvány felügyelőbizottsági elnökének/tagjának elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata (új)
 • Alapítvány kurátorának elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata (új)
 • Egyesület alapszabálya (új)
 • Egyesület felügyelőbizottsági elnökének/tagjának elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata (új)
 • Egyesület ügyvezetőjének/elnökségi tagjának elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata (új)
 • Egyszemélyes közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata (új)
 • Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata (új)
 • Közhasznú alapítvány alapító okirata (új)
 • Közhasznú egyesület alapszabálya (új)
 • Ingatlan használatára és székhelyként történő nyilvántartásba vételére feljogosító nyilatkozat Alapítvány részére (új)
 • Ingatlan használatára és székhelyként történő nyilvántartásba vételére feljogosító nyilatkozat Egyesület részére (új)
 • Többszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződése (új)
 • Többszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződése (új)
 • Értékelés munkavállaló munkájáról (új)
 • Felszólítás távollét igazolására (új)
 • Igazolás munkaviszony megszűnésekor (új)
 • Megállapodás munkakör megosztására (új)
 • Megállapodás munkaügyi jogutódlásról (új)
 • Megállapodás szabadság kivételéről (új)
 • Meghatalmazás munkabér felvételére (új)
 • Meghatalmazás munkáltatói jogkör átadására (új)
 • Munkaszerződés határozatlan időre biztosítékadással (új)
 • Munkaszerződés határozatlan időre, személyiségi jogok korlátozásával (új)
 • Munkaszerződés határozatlan időre távmunkát végző munkavállaló részére (új)
 • Munkaszerződés több munkáltató által (új)
 • Munkaszerződés határozatlan időre, kölcsönzött munkavállaló részére (új)
 • Tájékoztatás kölcsönzött munkavállaló számára (új)
 • Tájékoztatás távmunkát végző munkavállaló részére (új)
 • Tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem (új)
 • Csoportos leltár felelősségi megállapodás (új)
 • Egyéni leltár felelősségi megállapodás (új)
 • Leltározási jegyzőkönyv (új)

Kiadványunkban megtalálható további dokumentumok:

 • Bizonylati szabályzat
 • Eszközök és források értékelési rendjére vonatkozó szabályzat
 • Ajánlott nyomtatványok
 • Megbízólevél leltározáshoz
 • Leltározási ütemterv
 • Leltározási jegyzőkönyv
 • Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzat
 • Ajánlott nyomtatványok
 • Selejtezési jegyzőkönyv
 • Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési rendjére vonatkozó szabályzat
 • Kimutatás
 • Nyilvántartás a kiadott munkaszámokról
 • Kimutatás a közvetett költségek felosztásának alapjául szolgáló mutatószámokról
 • Megismerési nyilatkozat
 • Önköltség számítási szabályzat
 • Pénzkezelési szabályzat önálló pénztárossal nem rendelkező cégek
 • Pénztári nyilvántartások nyomtatványai
 • Megbízás házipénztár kezelésére
 • Megbízás házipénztár helyettesi feladat ellátására
 • Megbízás házipénztár ellenőri feladat ellátására
 • Felelősségvállalási nyilatkozat
 • Házipénztári forgalommal kapcsolatos teendők ellátására jogosultak névsora
 • Jegyzőkönyv házipénztár átadásáról
 • Pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyv címletjegyzék szerint
 • Meghatalmazás pénzeszköz átvételére
 • Pénztáros munkaköri leírása
 • Nyilatkozat munkavédelmi oktatáson való részvételről
 • Pénztári kulcs nyilvántartás
 • Felvett előleg nyilvántartás
 • Ügyfél-átvilágítási adatlap
 • Pénzügyi információs egységként működő hatóság elérhetősége
 • Pénzügyi információs egységként működő hatósággal kapcsolatot tartó személyek neve, beosztása, telefonszáma
 • Könyvelők részére
 • Ügyfél-átvilágítási adatlap
 • Pénzügyi információs egységként működő hatóság elérhetősége
 • Pénzügyi információs egységként működő hatósággal kapcsolatot tartó személyek neve, beosztása, telefonszáma
 • Adószakértők részére
 • Azonosítási adatlap a 2007. évi CXXXVI. törvény 7. §-ában előírt feladat végrehajtásához
 • Bejelentés a pénzmosásra, vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatról, tényről, körülményről
 • A szolgáltató választási lehetőségei saját belső szabályzatában a mintaszabályzatban megfogalmazott - nem kötelezően figyelembe veendő - ajánlástól való eltérésekre a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján
 • Kijelölt személy bejelentése
 • A szolgáltatók által elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet alapján
 • A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos büntetőjogi fogalmak
 • Könyvvizsgálók részére
 • A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzat
 • Számviteli politika
 • Napi pénztári jelentés
 • Cégautó üzemanyag elszámolása
 • Banknapló
 • Segédlet a szöveges számlarend összeállításához I.
 • Segédlet a szöveges számlarend összeállításához II.
 • Útnyilvántartás
 • Személygépkocsi használati engedély
 • Saját személygépkocsival történő munkábajárási utazási költségtérítés elszámolása
 • Üzemanyag elszámolás
 • Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás
 • Kiküldetési rendelvény
 • Személygépkocsi használati szabályzat
 • Üzleti ajándék értékének nyilvántartása
 • Vevőkkel (megrendelőkkel) szembeni követelések nyilvántartása
 • Transzferár nyilvántartás minta
 • Adatvédelmi szabályzat
 • Fizetési halasztás iránti kérelem
 • Mérséklési kérelem
 • Részletfizetési kérelem
 • Jegyzőkönyv adóellenőrzés megkezdéséről (minta)
 • Iratkezelési szabályzat
 • Az iratkezelés belső szabályozása
 • Társasági szerződés (Kft.) (archív)
 • Társasági szerződés (Bt.) (archív)
 • Tagjegyzék (Kft.) - egyszemélyes Kft. magánszemély tag esetén
 • Tagjegyzék (Kft.) - egyszemélyes Kft. céges tag estén (archív)
 • Tagjegyzék (Kft.) - többszemélyes Kft. esetén
 • Alapító okirat (Rt.)
 • Alapítói határozat (Kft.) - egyszemélyes Kft. esetén
 • Társasági szerződés (Kkt.) (archív)
 • Jegyzőkönyv taggyűlésről (Kft.) - többszemélyes Kft. esetén (archív)
 • Jegyzőkönyv taggyűlésről (Bt.) (archív)
 • Aláírási címpéldány (archív)
 • Meghatalmazás
 • Szervezeti és működési szabályzat
 • Belső ellenőri szabályzat
 • Nyilatkozat apport rendelkezésre bocsátásáról
 • Nyilatkozat ügyvezetői tisztség elfogadásáról (Bt.-Kkt.)
 • Nyilatkozat ügyvezetői tisztség elfogadásáról (Kft.)
 • Taggyűlési meghívó
 • Hirdetmény a társasági befolyásszerzésről
 • Hirdetmény a törzstőke leszállításáról
 • Nyilatkozat képviseleti jog átruházásáról (minta)
 • Egyesülési szerződés
 • Aláírás-minta
 • Egyszemélyes Kft. tagjegyzéke
 • Felügyelőbizottsági tagi tisztséget elfogadó nyilatkozata
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat
 • Kézbesítési megbízási szerződés
 • Székhelyhasználati engedély
 • Vezérigazgatói tisztséget elfogadó nyilatkozata
 • Vezető tisztségviselő nyilatkozata pénzbeli hozzájárulás befizetéséről
 • Egyszerűsített végelszámolás jegyzőkönyve (Bt.)
 • Egyszerűsített végelszámolás közzététele
 • Felszámolási kérelem
 • Végelszámoló összeférhetetlenségi nyilatkozata
 • Szövetkezet alakuló közgyűlés jegyzőkönyve
 • Szövetkezet alapszabálya
 • Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjainak elfogadó nyilatkozata
 • Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjainak összeférhetetlenségi nyilatkozata
 • Szövetkezet igazgatósági tagjának elfogadó nyilatkozata
 • Szövetkezeti tag kilépési nyilatkozata
 • Szövetkezeti tag belépési nyilakozata
 • Betéti társaság szerződés mintája
 • Egyéni cég alapító okirat mintája
 • Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okirat mintája
 • Egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálymintája
 • Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája
 • Közkereseti társaság szerződésmintája
 • Zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálymintája
 • Betéti társaság tagjainak gyűléséről készült jegyzőkönyv
 • Betéti társaság társasági részesedés átruházási szerződése
 • Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratának módosítása
 • Korlátolt felelősségű társaság taggyűlési jegyzőkönyve
 • Korlátolt felelősségű társaság tőkekivonási közleménye
 • Üzletrész adásvételi szerződés
 • A számviteli politika
 • A számviteli politika tartalma
 • A pénzkezelési szabályzat
 • A pénzkezelési szabályzat tartalma
 • Az értékelési szabályzat
 • Az értékelési szabályzat tartalma
 • Átirányítás I. (archív)
 • Átirányítás II. (archív)
 • Kiküldetés (archív)
 • Kirendelés I. (archív)
 • Kirendelés II. (archív)
 • Étkezési juttatás nyilvántartása (archív)
 • Iskolakezdési támogatás nyilvántartása (archív)
 • Általános munkalap és keresetelszámolás (archív)
 • Bérnyilvántartó lap (archív)
 • Bérszámfejtő lap (archív)
 • Cafeteria szabályzat (archív)
 • Cafeteria tartozás levonás (archív)
 • Iskolakezdési támogatás nyilatkozat (archív)
 • Önkéntes egészségpénztári nyilatkozat (archív)
 • Önkéntes nyugdíjpénztári nyilatkozat (archív)
 • SZÉP kártya nyilatkozat (archív)
 • Béren kívüli juttatás 500.000 forintos nyilatkozat (archív)
 • Havi egyéni óranyilvántartó és elszámoló lap (archív)
 • Munkaruha nyilvántartás (archív)
 • Jövedelemigazolás (archív)
 • Kárigény bejelentése munkáltatói károkozásnál a munkavállaló által (archív)
 • A károsult munkavállaló felhívása kárigénye bejelentésére (archív)
 • Kártérítési határozat hiány formájában bekövetkezett kár miatt (archív)
 • Kártérítési határozat munkahelyen vétkesen okozott kár miatt (archív)
 • Válasz a munkavállaló kárigénye bejelentésére (elfogadott kárigény esetén) (archív)
 • Válasz a munkavállaló kárigénye bejelentésére (elutasított kárigény esetén) (archív)
 • Leltárfelelősségi megállapodás (a készletet egyedül kezelő munkavállalóval) (archív)
 • Leltárfelelősségi megállapodás a készlethiányért nem felelős munkavállalóval együttes kezelése esetén) (archív)
 • Beruházási vezető (archív)
 • Beszerzési vezető (archív)
 • Ellenőrzési vezető (archív)
 • Értékesítési vezető (archív)
 • Gazdasági igazgató (archív)
 • Gondnoksági vezető (archív)
 • Gyártásfejlesztési vezető (archív)
 • Gyártmányfejlesztési vezető (archív)
 • Humánpolitikai vezető (archív)
 • Jogi vezető (archív)
 • Kereskedelmi igazgatóság (archív)
 • Közgazdasági vezető (archív)
 • Marketing vezető (archív)
 • Minőségbiztosítási vezető (archív)
 • Munka- és tűzvédelmi vezető (archív)
 • Munkaügyi vezető (archív)
 • Műszaki igazgató (archív)
 • Pénzügyi vezető (archív)
 • Raktározási vezető (archív)
 • Szállítási vezető (archív)
 • Számviteli vezető (archív)
 • Szervezési, számítástechnikai vezető (archív)
 • Termelési igazgató (archív)
 • Termeléselőkészítési vezető (archív)
 • Termelésirányítási vezető (archív)
 • Titkárság vezető (archív)
 • Kft. ügyvezető igazgató (archív)
 • Üzemfenntartási vezető (archív)
 • Üzemvezető (archív)
 • Üzletvezető (archív)
 • Részvénytársaság vezérigazgató (archív)
 • Bedolgozói szerződés (archív)
 • Felhasználói szerződés előadás megtartására (archív)
 • Megbízási szerződés minta (archív)
 • Munkaerő-kölcsönzésen alapuló munkaszerződés (archív)
 • Munkaerő-kölcsönzési szerződés (archív)
 • Önálló kereskedelmi ügynöki szerződés (archív)
 • Ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló szerződés (archív)
 • Távmunka-szerződés (archív)
 • Vállalkozási szerződés minta (archív)
 • Vállalkozói szerződés (archív)
 • Időbéres munkaszerződés (archív)
 • Munkaszerződés (archív)
 • Munkaszerződés módosítása (archív)
 • Munkaszerződés részmunkaidőre (archív)
 • Kft. ügyvezető igazgató munkaszerződése (archív)
 • Kft. ügyvezető igazgatóhelyettes munkaszerződése (archív)
 • Vezetői munkaszerződés (archív)
 • Esélyegyenlőségi terv (archív)
 • Etikai Kódex (archív)
 • Kollektív szerződés (archív)
 • Munkaügyi szabályzat (archív)
 • Értesítés határozott időre létesített munkaviszony megszűnéséről (archív)
 • Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés iránti kérelem (archív)
 • Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel (archív)
 • Munkavállalói felmondás tudomásulvétele (archív)
 • Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt (archív)
 • Rendes felmondás a munkáltató részéről (archív)
 • Rendes felmondás a munkavállaló részéről (archív)
 • Rendkívüli felmondás a munkáltató részéről (archív)
 • Rendkívüli felmondás a munkavállaló részéről (archív)
 • A munkavállaló kötelezése tanfolyamon való részvételre minta (archív)
 • Tanulmányi szerződés tanfolyami rendszerű képzésre (archív)
 • Tanulmányi szerződés iskolai rendszerű képzésre I. (archív)
 • Tanulmányi szerződés iskolai rendszerű képzésre II. (archív)
 • Adatlap az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásba történő bejelentésekhez (archív)
 • Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra (minta) (archív)
 • Munkáltató gazdasági érdekeit védő (versenytilalmi) megállapodás (Minta) (archív)
 • Egyszerűsített munkaszerződés (archív)
 • Jelenléti ív (archív)
 • Étkezési juttatás nyilvántartása
 • Iskolakezdési támogatás nyilvántartása
 • Általános munkalap és keresetelszámolás
 • Bérnyilvántartó lap (archív)
 • Bérszámfejtő lap (archív)
 • Cafeteria szabályzat
 • Cafeteria tartozás levonás
 • Iskolakezdési támogatás nyilatkozat
 • Önkéntes egészségpénztári nyilatkozat
 • Önkéntes nyugdíjpénztári nyilatkozat
 • SZÉP kártya nyilatkozat
 • Béren kívüli juttatás 500.000 forintos nyilatkozat
 • Havi egyéni óranyilvántartó és elszámoló lap
 • Munkaruha nyilvántartás
 • Jövedelemigazolás
 • Céges autó juttatása (új)
 • Értesítés jutalomról (új)
 • Fizetés nélküli szabadság engedélyezése - gyermek gondozása (új)
 • Fizetés nélküli szabadság iránti kérelem - gyermek gondozása (új)
 • Fizetési felszólítás (új)
 • Munkaruha juttatás (új)
 • Rendkívüli munka díjazása (új)
 • Figyelmeztetés ellenőrzési kötelezettség elmulasztása miatt (új)
 • Figyelmeztetés késés miatt (új)
 • Fizetési felszólítás (új)
 • Írásbeli figyelmeztetés I. (új)
 • Írásbeli figyelmeztetés II. (új)
 • Jegyzőkönyv figyelmeztetés átadásának megkísérléséről (új)
 • Munkavégzés alóli mentesítés (új)
 • Kérelem szabadság kiadására (új)
 • Kötetlen munkarend elrendelése (új)
 • Megállapodás munkaközi szünet mértékéről (új)
 • Megállapodás szabadidő kiadásáról - rendkívüli munka (új)
 • Megállapodás szabadság több részletben történő kiadásáról (új)
 • Munkaidő beosztás I. (általános munkarend) (új)
 • Munkaidő beosztás II. (egyenlőtlen beosztás) (új)
 • Munkaidő beosztás módosítása (új)
 • Munkaidőkeret elrendelése (új)
 • Munkavállaló hozzájárulása készenléthez (új)
 • Rendkívüli munka elrendelése (új)
 • Ügyelet elrendelése (új)
 • Beruházási vezető
 • Beszerzési vezető
 • Ellenőrzési vezető
 • Értékesítési vezető
 • Gazdasági igazgató
 • Gondnoksági vezető
 • Gyártásfejlesztési vezető
 • Gyártmányfejlesztési vezető
 • Humánpolitikai vezető
 • Jogi vezető
 • Kereskedelmi igazgatóság
 • Közgazdasági vezető
 • Marketing vezető
 • Minőségbiztosítási vezető
 • Munka- és tűzvédelmi vezető
 • Munkaügyi vezető
 • Műszaki igazgató
 • Pénzügyi vezető
 • Raktározási vezető
 • Szállítási vezető
 • Számviteli vezető
 • Szervezési, számítástechnikai vezető
 • Termelési igazgató
 • Termeléselőkészítési vezető
 • Termelésirányítási vezető
 • Titkárság vezető
 • Kft. ügyvezető igazgató
 • Üzemfenntartási vezető
 • Üzemvezető
 • Üzletvezető
 • Részvénytársaság vezérigazgató
 • Esélyegyenlőségi terv
 • Etikai Kódex
 • Kollektív szerződés
 • Munkaügyi szabályzat
 • A munkaidő beosztása
 • Munkaszerződés iskolaszövetkezettel
 • Munkaszerződés határozatlan időre időbérrel I.
 • Munkaszerződés határozatlan időre időbérrel II.
 • Munkaszerződés határozatlan időre időbérrel III.
 • Munkaszerződés határozatlan időre teljesítménybérrel I.
 • Munkaszerződés határozatlan időre teljesítménybérrel II.
 • Munkaszerződés határozatlan időre versenytilalmi megállapodással
 • Munkaszerződés határozatlan időre I.
 • Munkaszerződés határozatlan időre II.
 • Munkaszerződés részmunkaidőre
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése a munkaidő beosztás alapján foglalkoztatott munkavállalónak
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése pihenőnapra munkaidő-beosztás alapján foglalkoztatott munkavállalónak
 • Vezetői munkaszerződés határozatlan időre
 • Vezetői munkaszerződés határozott időre
 • Munkaszerződés módosítása átmeneti időre I.
 • Munkaszerződés módosítás átmeneti időre II.
 • Munkaszerződés módosítás bér
 • Munkaszerződés módosítás határozatlan idejűvé
 • Munkaszerződés módosítás hely
 • Munkaszerződés módosítás várandósság miatt
 • Vezetői megbízás visszavonása
 • Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről (Mt. 78. §)
 • Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló részéről
 • Felmondás a munkáltató részéről - határozatlan idejű
 • Felmondás a munkáltató részéről - határozott idejű
 • Felmondás a munkavállaló részéről - határozatlan idejű
 • Felmondás a munkavállaló részéről - határozott idejű
 • Határozott idejű munkaviszony megszüntetés munkáltató részéről
 • Munkáltatói intézkedés azonnali hatályú felmondással kapcsolatban
 • Munkavállalói felmondás tudomásulvétele
 • Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
 • Próbaidő alatti megszüntetés munkáltató részéről
 • Próbaidő alatti megszüntetés munkavállaló részéről
 • Tanulmányi szerződés iskolarendszerű képzésre
 • Tanulmányi szerződés tanfolyamrendszerű képzésre
 • Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra (minta)
 • Munkavállaló tájékoztatása a betöltetlen helyekről (új)
 • Munkavállaló tájékoztatása a munkahelyi telefon hangrögzítővel történő ellátásról (új)
 • Munkavállaló tájékoztatása a vasárnapi munkavégzésről (új)
 • Munkavállaló tájékoztatása fizetésnélküli szabadság utáni munkába állításról (új)
 • Munkavállaló tájékoztatása kamerarendszerről (új)
 • Munkavállaló tájékoztatása munkahelyi internet használatáról (új)
 • Munkavállaló tájékoztatása munkaidőkeretről (új)
 • Minőségirányítási kézikönyv
 • E-42 Minőségirányítási eljárás
 • E-43 A feljegyzések kezelése
 • E-61 Képzés, tudatosság és felkészültség
 • E-82 Belső audit
 • F-42-1 Érvényes dokumentumok jegyzéke
 • F-42-2-1 Módosítás nyilvántartó lap
 • F-42-3-1 Külső dokumentumok jegyzéke
 • F-42-4-1 Osztólista
 • F-61-1-1 Éves képzési terv
 • F-61-2-1 Oktatási feljegyzés
 • F-82-1-1 Belső audit éves terv
 • F-82-2-1 Belső audit program
 • Munkabaleseti jegyzőkönyv I. (archív)
 • Munkabaleseti jegyzőkönyv II. (archív)
 • Munkabaleseti napló
 • Beutalás alkalmassági vizsgálatra
 • Helyszíni adatgyűjtés
 • Meghallgatási jegyzőkönyv
 • Megfelelőségi nyilatkozat
 • Munkavédelmi oktatási napló
 • Jegyzőkönyv soron kívüli ellenőrzésről
 • A gazdálkodó szervek Tűzvédelmi Szabályzata
 • Nyilatkozat munkavállalótól tűzvédelmi oktatásról
 • Nyilvántartás tűzvédelmi oktatáson megjelent munkavállalókról
 • Számítógépes infrastruktúra szabályzat
 • Számítógép átadás - átvételi jegyzőkönyv
 • Nyilatkozat számítógép átvételéről
 • Építési engedélyezési tervdokumentációhoz kötött tervezési szerződés
 • Építési engedély iránti kérelem
 • Fennmaradási engedély iránti kérelem
 • Használatbavételi engedély iránti kérelem
 • Bontási engedély iránti kérelem
 • Eltérési engedély iránti kérelem
 • Engedély nélküli építés bejelentése
 • Rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem
 • Telekalakítási engedély iránti kérelem
 • Pénzkezelési szabályzat önálló pénztárossal rendelkező cégek számára

Szoftver indítása / Bejelentkezés

Az online verzióhoz használatához, kattintson a "Program indítása" gombra.

Már rendelkezik előfizetéssel?

Amennyiben korábban előfizetett szoftverünk asztali verziójára, útmutatónk segít abban, hogy eddigi dokumentumait a program online verziójában használhassa. Útmutató megtekintése lépésről-lépésre!

Ügyfélszolgálat

+36 1 428 38 00